VIII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU-2016 PROGRAMI

10 Aralık 2016, Cumartesi

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Konferans Salonu, İzmit/Kocaeli

 

SEMPOZYUM DUYURUSU

VIII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU 

1980’li yıllardan beri tanık olunan küreselleşme ve neoliberal politikalar, yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler, ihlallerin ve hak kayıplarının alabildiğine yoğunlaştığısosyal insan hakları konusunda da birçok tartışma ve yeni sorun alanlarının doğmasına yol açmıştır. Bu tartışma ve sorunlardan ana başlıklar olarak sıralanabilecek en önemlileri şunlardır: Sosyal insan haklarının tanımlanması ve insan haklarından sayılıp sayılmaması sorunu; insan haklarının bölünmezliği, bütünselliği ve karşılıklı bağımlılığı ilkeleri; devletin sosyal insan hakları karşısındaki konumu ve üstlendiği olumlu edimi yerine getirme yükümlülüğünün anlam ve içeriği; uluslararası hukuk alanında güvenceye alınan sosyal insan hakları listesinin genişlemesi;uluslararası denetim ve koruma sistemlerinin yeni düzenlemelerle güçlendirilmesi, kişiler ve kesimler olarak genişleyen hak öznelerinin sosyal insan haklarından eylemli biçimde yararlanması, sosyal insan haklarının yargı organları önünde ileri sürülebilirliği, yargılanabilirliği ve dava edilebilirliği, Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne katılması vb.

Sosyal devletin geleneksel kazanımlarının yok edilmesi, kapitalistleşme olgusunun çeşitli olumsuzluklarından biri olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki tüm hak öznelerini de doğrudan etkilemekte ve tehdit etmektedir. Sosyal insan hakları karşıtı neoliberal yaklaşım ve uygulamaların ürünü olan bu olumsuz gelişmelerin çok yönlü neden ve etkilere sahip olması, “insan hakları olarak sosyal haklar”ındisiplinlerarasıbir yaklaşımla evrensel değer ve ilkeler ile kural ve uygulamalar çerçevesinde ele alınıp incelenmesini ve tartışılmasını, sosyal insan hakları bilgi ve bilincinin geliştirilip güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu amaç ve düşüncelerle başlatılan Sosyal Haklar Sempozyumlarının “uluslararası” nitelikteki birincisini; 22–23 Ekim 2009 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (AKSUM) öncülüğünde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Belediye-İş Sendikası ve Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi’nin destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve İş Müfettişleri Derneği düzenledi.

Kesintisiz sürdürülmesine önem verilen Sempozyumların “ulusal” düzeyde gerçekleştirilen ikincisi ise, 4–6 Kasım 2010 tarihleri arasında Petrol-İş Sendikası ve Tek Gıda-İş Sendikası ile İş Müfettişleri Derneği’nin destekleriyle, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü düzenledi.

“Uluslararası” düzeydeki Sempozyumların ikincisi olan III. Sempozyum, Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla 25–26 Ekim 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından Kocaeli’nde düzenlendi. Sempozyum’un, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi üyelerinin ve Sosyal Şart alanında uzman yabancı öğretim üyelerinin katılım ve katkısıyla işlenen “ana tema”sı, 18 Ekim 1961 tarihinde kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla “Sosyal Şart’ta Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye” olarak belirlendi. III. SHUS, Petrol-İş, Koop-İş, TOLEYİS, Belediye-İş sendikaları ile İş Müfettişleri Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün “ulusal” çapta düzenlediği IV. Sempozyum, 18–19 Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. Ana teması “Türkiye’de Sosyal Hak ve/ya da ÇıkarlarıKoruma ve/ya da Geliştirme Amaçlı Grevler, Eylemler ve Direnişler” olan IV. Sempozyumuniki önemli özelliği, önceki Sempozyumlara verdiği desteği sürdüren Petrol-İş ve İş Müfettişleri Derneği’nin yanı sıra, dört sendikanın (Tes-İş, Türkiye Maden-İş, Eğitim-Sen, Tez Koop-İş’in) Muğla ve Yatağan şubeleri ile Türk Tabipler Birliği’nin Muğla Şubesinin “yerel” düzeydeki destekleriyle gerçekleştirilmiş ve ana temasına uygun olarak Yatağan’da düzenlenen “Özelleştirme ve Yatağan Direnişi” panelinin büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Sosyal Haklar Sempozyumlarının ilk beş yılının sonuncusu olan “sendikal haklar ve ihlaller” ana temalı “uluslararası” düzeydeki üçüncüsünü, 31 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü düzenledi. Öncekilerden farklı olarak öğrencilerimizin ne yazık ki beklenen ilgiyi göstermedikleri V. Sempozyumun belirgin özelliklerinden biri, bir yandan sendikal katılımın, uluslararası ve ulusal düzeylerde çok güçlü ve en üst düzeyde gerçekleşmiş ve bunun Bölüm öğretim üyelerinden bir ekibin işçi sendikaları temsilcilerinin katılımıyla yaptıkları “Sendikal Hak İhlalleri, Bursa Örneği” araştırmasıyla daha da güçlendirilmiş olmasıdır.

Sosyal Haklar Sempozyumlarının ikinci beş yılının birincisi olan ve başlangıçtan beri izlenen amaç, ilke veçerçeve yönlerinden birinci beşyıl Sempozyumlarından farklı olmayan ve sosyal hakları “insan hakları perspektifinden” ele alıp inceleme ve tartışma yaklaşımımızı vurgulamak için ilkelerimizde değişiklik yapmaksızın yeni bir başlıkla düzenlenen VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu (SİHUS); 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümünce “ulusal” düzeyde gerçekleştirildi. Öncekiler gibi disiplinlerarası bir yaklaşımla düzenlenen “çalışma hakkı” anatemalı VI. SİHUS’ta da sendikal katılım en üst düzeyde sağlandı.

Ana teması “sosyal koruma ve sosyal güvenlik” olan uluslararası düzeydeki sempozyumlarındördüncüsü olan VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu ise, 10-11Aralık 2015 tarihlerinde, ikinci kez Pamukkale Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sempozyumun “Denizli ve Sosyal Hak İhlalleri” oturumunda, sağlık ve akademide sendikalaşma hakları ile hak ihlallerine karşı hak aramama konularında bildiriler sunuldu.

VIII. SİHUS, 10 Aralık 2016 tarihinde Kocaeli'de, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.  Sempozyumunu “ana tema”sı, “Sosyal İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet” olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez, Sempozyuma sunulacak bildiri konuları arasına, edebiyat ve sanat dünyası akademisyen ve yazarlarının yanı sıra başka alanlardaki meslektaşlarımızın da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz, sanatın tüm dallarını kapsamak üzereyeni birkonu ekledik: “Sanat ve Sosyal İnsan Hakları.”

Düzenleme Kurulu

 

Tam metinler yayınlandı!

 

Sempozyum Ana SayfaAmaç, İlke ve İşlevlerHukuksal ÇerçeveKonularTarihYazım KurallarıDeğerlendirmeYürütme Kuruluİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempozyum sayfasını takip edebilirsiniz.

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016