VIII. SEMPOZYUMUN ANA TEMASI

VIII. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumunun ana teması; gerek ulusal ve uluslararası, gerekse kuramsal, hukuksal ve eylemsel boyutlarıyla, “Sosyal İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet " olarak belirlenmiştir.  

(Ana tema hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız)


SEMPOZYUMLARIN KONU BAŞLIKLARI

1.      Kuramlar, Öğretiler, Düşünsel Akımlar ve Sosyal İnsan Hakları 

·         Sosyal İnsan Hakları Öğretisinde Kuramsal Tartışmalar ve Gelişmeler

·         Sosyal İnsan Hakları Düşüncesinin Dünü ve Bugünü

·         Kavram ve Hak Olarak Sosyal İnsan Hakları

·         Kuram ve Uygulama Boyutlarıyla Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları

·         Sosyal Devlet ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sosyal Politika ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sosyal İnsan Haklarının Sınırlanması Sorunu

·         Demokrasi ve Sosyal İnsan Hakları

2. Küreselleşme, Sosyal İnsan Hakları ve Hak İhlalleri

·         Sosyal İnsan Haklarından Yararlanmada Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

·         İşsizlik ve Sosyal İnsan Hakları

·         Çalışan Yoksullar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal İnsan Hakları

·         Taşeronlaşma ve Sosyal İnsan Hakları

·         Özelleştirmeler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Gelir Dağılımı ve Sosyal İnsan Hakları

·         Mali Politikalar (Bütçe) ve Sosyal İnsan Hakları

·         Vergi Politikaları ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sosyal Harcamalar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sağlık Politikaları ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sosyal Hizmetler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmaları

 3. Sosyal İnsan Haklarında Yeni Sorun Alanları

·         Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yasama Tekniğinde Dönüşüm ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yönetimde Yeniden Yapılanma Programları ve Sosyal İnsan Hakları

·         Kamu Personel Politikaları ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yerel Yönetimler, Sosyal Politika ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yargı Organları ve Sosyal İnsan Hakları

·         Medya ve Sosyal Haklar

·         Sosyal İnsan Hakkı İhlali Olarak İş Kazaları

·         Sosyal İnsan Hakkı İhlali Olarak Meslek Hastalıkları

·         Sosyal İnsan Hakkı Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

·         Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Haklar

·         Kentsel Dönüşüm ve Sosyal İnsan Hakkı İhlalleri

·         Türkiye’de Çalışma Yaşamında (işletmede /işyerinde) Bilgilenme ve Danışılma Hakkı ve Sosyal İnsan Hakları

·         Uluslararası Sermaye Kuruluşları ve Sosyal İnsan Hakları

4. Elverişsiz Durumdaki Gruplar ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları

·         Göçmenler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yaşlılar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Çocuklar / Çocuk Emeği ve Sosyal İnsan Hakları

·         Engelliler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yoksullar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Yabancılar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Mülteciler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Azınlıklar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Romanlar / Çingeneler ve Sosyal İnsan Hakları

·         Farklı Cinsel Kimlikli ve Yönelimli Kişiler ve Sosyal İnsan Hakları

5. Kadınlar ve Sosyal İnsan Hakları / İhlaller(Ana tema)

·         Sosyal İnsan Haklarından Yararlanmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı

·         Ulusal Hukukta ve Uygulamada Durum ve Sorunlar

·         Uluslararası ve Ulusalüstü Hukukta ve Türkiye’de Durum ve Sorunlar

·         Kadın Emeği ve Sosyal İnsan Hakları

·         Kadın Örgütleri ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sendikalar ve Kadınların İnsan Hakları

 6. Sosyal İnsan Haklarının Doğrudan Uygulanabilirliği,Yargılanabilirliğive Dava Edilebilirliği Sorunu: Öğreti, Yargı Kararları ve Uluslararası Denetim Organlarının Kararları

·         Yabancı Ülkelerde Durum: Öğreti, Araştırmalar ve Yargı Kararları

·         Türkiye’de Durum: Öğreti, Araştırma ve Çalışmalar (Uygulamadan Örnekler)

·         Karşılaştırmalı Hukuktan Bazı Ülke Örnekleri

·         İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarındaki Yaklaşım

·         Birleşmiş Milletler Denetim Organları Kararlarındaki Yaklaşım

·         Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarındaki Yaklaşım

·         İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikalarının Açtıkları Davalar ve Sosyal İnsan Haklarının Dava Edilebilirliği / Yargılanabilirliği

·         Türkiye’de Yargı Kararlarının Yaklaşımı: Anayasa Mahkemesi (bireysel başvuru kararları dahil), Yargıtay, Danıştay ve İlk Derece Mahkemelerin Kararlarındaki Yaklaşım(lar)

7. Sosyal İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Denetimi Yöntemleri: Türkiye’nin Durumu ve Pozitif Hukukun Gelişimine Katlısı

·         Uluslararası Çalışma Örgütü Koruma ve Denetim Yöntemleri ve Türkiye

·         Birleşmiş Milletler Koruma ve Denetim Yöntemleri ve Türkiye

·         Avrupa Konseyi Koruma ve Denetim Yöntemleri ve Türkiye

·         “Üye Devlet” Temelli ve Onay Koşulsuz Uluslararası Koruma ve Denetim Yöntemleri

·         İşçi Sendikaları ve Uluslararası Koruma ve Denetim Yöntemleri

·         Kamu Çalışanları Sendikaları ve Uluslararası Koruma ve Denetim Yöntemleri

·         İşveren Sendikaları ve Uluslararası Koruma ve Denetim Yöntemleri 

8. Sosyal İnsan Hakları İçin İnsan Hakları Eğitimi

·         İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal İnsan Hakları Açısından Önemi

·         Sosyal İnsan Hakları Eğitimi ve Hedef Kitleler (işçiler, işsizler, kamu görevlileri, emekliler, çalışan kadınlar, vb.)

·         Ailede ve Okulda Sosyal İnsan Hakları Eğitimi

·         Kadın Örgütleri ve Sosyal İnsan Hakları Eğitimi

·         İşçi Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal İnsan Hakları

·         Kamu Çalışanları Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal İnsan Hakları

·         Kamu İşveren(ler)inin Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal İnsan Hakları

·         İşveren Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal İnsan Hakları

·         Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal İnsan Hakları 

9. Uluslararası Sendikalar ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları / Hak İhlalleri 

·         Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC/CSI): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller

·         Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC/CES): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller

·         Avrupa Sanayi Sendikaları Küresel Birliği (IndustriAll) ve Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller

·         Kamu Hizmetleri Uluslararası Federasyonu (PSI/ISP): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller

·         Eğitim Enternasyonali (IE/EI): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller

·         Uluslararası (Evrensel ve/veya Bölgesel) İnsan Hakları Kuruluşları: Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal İnsan Hakları ve İhlaller 

10. Bazı Sosyal Haklar ve Uygulamada Durum 

·         Çalışma Hakkı ve İhlaller

·         İşsizlik ve Sosyal İnsan Haklarından Yoksunluk

·         İşten Çıkarmaya Karşı Korunma Hakkı ve İhlaller

·         Adil Ücret ve Çalışma Koşulları Hakları ve İhlaller

·         Sendika, Toplu Sözleşme ve Grevi de Kapsayan Toplu Eylem Hakları ve İhlaller

·         Eğitim ve Mesleksel Eğitim Hakları ve İhlaller

·         Sosyal Güvenlik Hakkı ve İhlaller

·         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve İhlaller

·         Sosyal Yardım Hakkı ve İhlaller

·         Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı ve İhlaller

·         Sağlık Hakkı ve İhlaller

·         İlaca Erişme Hakkı

·         Beslenme Hakkı ve İhlaller

·         Konut / Barınma Hakkı ve İhlaller

·         Yoksulluktan Kurtulma Hakkı ve İhlaller

·         Açlığa Karşı Korunma Hakkı ve İhlaller

·         İş Denetim ve Teftişlerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Sosyal İnsan Hakları

·         Türkiye’de İnsan Hakları Kurulları ve Sosyal İnsan Hakları İhlalleri 

11. Sosyal Hak ve Çıkarları Korumaya, Geliştirmeye ve  Gerçekleştirmeye Yönelik Bireysel ve Toplu Mücadeleler: Grevler, Eylemler ve Direnişler 

·         Çalışma Hakkı ve İş Güvencesi İçin Grev, Eylem ve Direnişler (Ana tema)

·         Sendikal Haklar İçin Grev, Eylem ve Direnişler

·         İşçi Sendikalarının Kararlarıyla Gerçekleştirilen Grev, Eylem ve Direnişler

·         Kamu Görevlisi Sendikalarının Kararlarıyla Gerçekleştirilen Grev, Eylem ve Direnişler

·         Tek Kişilik (Bireysel) Eylem ve Direnişler

·         Dayanışma Grev, Eylem ve Direnişleri

·         Emeklilerin Eylem ve Direnişleri

·         İşsizlerin Eylem ve Direnişleri

·         Güvencesizlerin Eylem ve Direnişleri

·         Üreticilerin Eylem ve Direnişleri

·         Öğrencilerin Eylem ve Direnişleri

·         Gösteriler ve Yürüyüşler

·         Emek Platformları

12. Sanat ve Sosyal İnsan Hakları (Türkiye’de ve Dünyada) 

·         Edebiyat: Roman, Öykü, Şiir, Deneme, vb.

·         Sahne Sanatları: Tiyatro, Bale, Dans, Opera

·         Görsel Sanatlar: Sinema, Animasyon, Fotoğraf

·         Güzel Sanatlar: Resim, Heykel, Seramik

·         Müzik: Sanat Müziği, Popüler Müzik, Geleneksel Müzik

·         Sanat Akımlarında Sosyal İnsan Hakları: Romantizm, Gerçekçilik, Natüralizm, Gerçeküstücülük, Postmodern akımlar, vb.

 13. Panel / Genel Tartışma (Olası Konular)

·         Türkiye’de Güncel Sosyal İnsan Hakları Sorunları: Gelişmeler,Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar, Yargı Kararları, İhlaller vb.  


* Not: Ana ve alt başlıklarda yer almayan konulara ilişkin bildiri önerileri, gerektiğinde Düzenleme Kurulunca değerlendirilecektir

 

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

2016 Ana SayfaAna TemaKonularBilim KuruluDüzenleme KuruluTakvimYazım KurallarıDeğerlendirmeİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016